1. >
Plaza Hotel One Dollar Chip

Plaza Hotel One Dollar Chip

Nearly new (but used) one dollar chip.
Price: $5.95 

?